Mr. Udhab Sapkota

Mr. Udhab Sapkota
Designation: Board Member
Tel: 9851169201
Email: udhabsapkota2011@yahoo.com

Representing SACCOS
Jyoti Mirmire Samuhik Savings and Credit Co-Operative Society Ltd.